• images/options/Tomixe-site-banner_copy_211031_13960925-185920.jpg
  • images/options/AIM-SOUTH-BANNER_938431_13950525-145257.jpg
  • images/options/Cavalor2_524442_13950525-145135.jpg
1 2 3
مصاحبه و گزارش، یکشنبه بیست و یکم دی ماه 1393

  شاهراه منتهی به موفقیت برای همه رشته های ورزشهای سواره

درساژ

شاهراه منتهی به موفقیت برای همه رشته های ورزشهای سواره

اساتید سوارکاری درتمام عالم به این نتیجه رسیده اند که اگراسب وسوار روی زمین تربیت شوند وآموزش ببینند،آینده ای روشن برای ایستادن روی سکوهای افتخار پیش رویشان است ویااینکه ازسواری، حتی تفریحی لذت میبرند.

 

 

 

اسب باید زیرپای سواراش آرام و مستقیم به جلو حرکت کند وبه این منظور باید تربیت شودوراه صحیح تربیت هم کارروی زمین است.

 

 

 

کیست که نداند ،هرموجود ورزشکاری باید بدنی آماده وساخته وپرداخته داشته باشدودرساژبه زعم دیویدهانت - استاد بزرگ رشته درساژ- یعنی بدن سازی اسب .

 

 

 

اسب باآمادگی بدنی دراثرتربیت صحیح، سواررا به اوج لذت می رساندوخود ازسواری دادن لذت می برد پس ،چرا خود واسب راازاین لذت محروم کنیم .سوار کاری ورزشی است که صرف وقت وهزینه ای سنگین میطلبد . پس باید پای درراه صحیح بگذاریم ودنباله برزگان باشیم.

 

 

 

امسال-1393- فدراسیون وهیئتها ی استان ها فعال شده واقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی خاص کارزمینی وپیامد آن مسابقه ها ی درساژ کردند.دراین امراصولی فدراسیون سوارکاری پیش قدم شدوازبخت واقبال سوارکاران درساژ ،شرکت هانور کشورآلمان هم درایران حراج برگزار میکرد وآقای پیتر انگل داوربرجسته پنج ستاره دیگری ازکشورآلمان هم به ایران آمدودومسابقه درساژ درسالن باشکوه باشکاه دشت بهشت برگزارشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

قبل ازاولین مسابقه، آقای ادی دوولف ون استرود داورپنج ستاره، کلاس مقدماتی داوری هم برگزار کرد وعده ای با شرکت دراین کلاس بااصول داوری درساژآشنا شدند.این مسابقه دردو رده مقدماتی ومتوسط برگزار شد که در رده مقدماتی برندگان به ترتیب :آقای مسعود برجیان نفر اول،خانم آران عبداللهی دوم و خانمها نوشین ذوالفقاری دنیا فکوریان و آقای طوفان ترابی مشترکاً سوم شدند.

 

دررده متوسط -جایزه جرج مقدس -(prix sant george) خانم شریسا غفاری بااسب کارلوس اول وآقایان سهراب معصومی بااسب دکترایکس ومحمدرضا کرمی بااسب اربالدو، به ترتیب دوم وسوم شدند. بااین فهرمانی حقانیت این بانوی سوارکارشایسته به اثبات رسیدوشکی نماندکه این شاه ماهی درساژایران پای درراه صحیح گزارده وآیندهای روشن پیش رودارد.

 

مسابقه دوم به داوری آقای پیترانگل هم درهمان دو دوره برگزار شد ودررده مبتدی آقایان رامین شهابی .مسعودبرجیان و مهرداد عامری به ترتیب اول تا سوم شدندودر رده متوسط (prix sant george)هم آقای دنبل فریتس بااسب کارلوس، آقای سهراب معصومی بااسب دکتر ایکس و آقای محمد رضاکرمی بااسب اوربالدو به ترتیب اول ودوم وسوم شدند.

 

پس ازآن استان اصفهان - که همچنان روی کارعلمی درورزشهای سوار کاری پامیفشارد - باکمک من هم کلاس توجیهی برگزار کرد وهم مسابقه درساژ و این افتخاری بود برای من که رویداد بزرگداشتم دراستان اصفهان بامسابقه درساژ شروع شود.

 

 

 

 

دراین مسابقه آقای جهانگیرجهان بین، به داوری نشست وازیازده صبح تا هفت شب چهل شرکت کننده به رقابت پرداختند. نفرات برتراین دوره آقایان امیرحسین مکاری نژاد ومهردادعامری بودند .

پس از آن استان همدان هم که خود قطبی درسوارکاری علمی است برای اینکه ازقافله عقب نماند بادعوت ازمن کلاسهای توجیهی درساژ برگزارکرد وبرآن است تا امسال حداقل یک مسابقه درساژبرگزار کند وبرای سال آینده هم برگزاری مسابقه های درساژ دردستورکارشان باشد.پس ازآن استان چهارمحال بختیاری بادعوت ازمن کلاسهای توجیهی درساژبرگزارکرد ودرپی آن برگزاری مسابقه های آن را در دستورکاربرای سال آینده قرار داد. ازطرف دیگر استانها همانند کرمان و فارس درپی آنند که همپای دیگراستانهاپای دراین شاهراه بگذارند.

پس بکوشیم تاچرخ به حرکت درآمده درساژ از حرکت بازنیاستد.

مهدی جمشیدخانی

     نظرات (0)  |  
ضعیف متوسط خوب خیلی خوب عالی
  (293)
   ثبت و ارسال نظرات
نظری برای این مطلب ثبت نشده، شما اولین نظر را ثبت نمایید..
تبلیغات
رتبه بندی سوارکاران
رتبه بندی سوارکاران
تبلیغات
images/contents/NAMAD-S_819111_13950808-113112.jpg
images/contents/Parseh_940331_13950525-150130_635231_13950808-114250.jpg
images/contents/telegram-left_204911_13950330-151337_028241_13950808-114639.jpg
images/contents/Future_059025_13950525-144651_375841_13950808-114819.jpg
images/contents/Cont-Caretino-2_404544_13950525-144651_834941_13950808-115252.jpg
images/contents/aerobic-1_910331_13950525-144651_477911_13950808-115446.jpg
images/contents/scooter_834641_13950808-120303.jpg
images/contents/Amzess-1_309541_13950808-120558.jpg
images/contents/Chelist-Site-3_266431_13960204-115419.jpg